Skip to main content

Algemene voorwaarden

Definities

Oefentherapeut:

Degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst.

Cliënt:

Degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt, ook de patiënt wordt hiermee bedoeld.

Behandelovereenkomst:

De overeenkomst tussen de patiënt/cliënt en Beweeg-Wijs praktijk voor (kinder)oefentherapie en diens oefentherapeuten Cesar/Mensendieck met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

Behandelprogramma:

Een op een cliënt gericht behandelplan met samengestelde doelen door de cliënt en de oefentherapeut.

De praktijk:

Beweeg-Wijs Praktijk voor (kinder)oefentherapie, verder te noemen Beweeg-Wijs, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder KvKnummer 57312133

1. Algemene regels

1.1        Binnen de praktijken dient een ieder zich volgens de algemene geldende normen en waarden te gedragen.

1.2        In de praktijk (wachtruimte, behandelkamer) mag niet worden gerookt.

1.3        De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.

1.4        Dieren zijn om hygiënische reden niet toegestaan in de praktijk, ook niet in de wachtruimte.

1.5        Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zullen de kosten voor de desbetreffende behandeling voor uw eigen rekening zijn. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De kosten voor een niet nagekomen afspraak bedragen het tarief van de desbetreffende therapie volgens de tarievenlijst in de praktijkmap in de wachtkamer. Hiervoor ontvangt u een factuur die u contant of per bank kunt voldoen.

1.6        Laat geen waardevolle bezittingen in de behandelruimte of wachtkamer achter.
Beweeg-Wijs is niet aansprakelijk voor vermissingen/verlies en/of beschadigingen van bezittingen van patiënten/cliënten of anderen, die het pand betreden.

1.7        Neem altijd uw afsprakenkaartje mee, zodat de therapeut de volgende afspraak kan invullen.

1.8        Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent gehaald, meldt u zich dan s.v.p.

2. Hygiëne

2.1        U wordt verzocht bij ieder bezoek een handdoek meenemen voor op de behandelbank of de oefenmat.

2.2        Wij verwachten van u als patiënt dat u de algemeen geldende norm voor persoonlijke hygiëne in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging.

3. Verzekeringsgegevens/betalingsvoorwaarden

3.1        Iedere patiënt is verantwoordelijk voor het overleggen van correcte verzekeringsgegevens betreffende verzekeringsmaatschappij, polisnummer en pakketvorm. Indien de, door u aangeleverde, gegevens niet correct zijn en de zorgverzekeraar, op die gronden, de declaratie van Beweeg-Wijs afwijst, dient u de kosten van de behandeling(en)  zelf te betalen. De betalingsvoorwaarden leest u hier.
De tarieven voor de behandelingen kunt u hier vinden en in de informatiemap  in de wachtkamer.

3.2        Iedere patiënt/cliënt dient zelf te informeren bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij naar het aantal behandelingen oefentherapie waar hij/zij recht op heeft. Bij overschrijding van dit aantal dient de patiënt/cliënt de kosten van de behandeling zelf te betalen. Hij/zij ontvangt hiervoor een factuur die, contant of per bank, binnen 14 dagen voldaan dient te worden.

3.3        De tarieven voor een behandeling oefentherapie kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen. U vindt een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar hier.

3.4        Bij geen vergoeding door een verzekeringsmaatschappij dienen betalingen van behandelingen gegeven door de oefentherapeuten van Beweeg-Wijs door patiënt/cliënt zelf te worden voldaan. De patiënt/cliënt ontvangt een factuur die, contant of per bank, binnen 14 dagen voldaan dient te worden.

3.5        Vanaf 1 januari 2012 komen de eerste 20 behandelingen ten laste van de aanvullende
verzekering bij een chronische indicatie volgens de lijst Borst.  Na de 20e behandeling komen de verdere behandelingen ten laste van de basisverzekering, deze kunnen dan in aanmerking komen voor het verplichte eigen risico. Indien de patiënt/cliënt niet aanvullend of niet voldoende aanvullend verzekerd is voor oefentherapie Cesar/Mensendieck worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk, middels een factuur, in rekening  gebracht bij de patiënt/cliënt.

4. Privacy

Op 25 mei 2018 gaat de AVG in werking. Beweeg-Wijs, zijnde een paramedische praktijk, heeft hier ook mee te maken. Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen houdt uw oefentherapeut van Beweeg-Wijs een dossier van u bij en registreert hierin uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG van toepassing, als vervanger van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt/cliënt. Uiteraard gaat uw oefentherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wet op persoonsregistraties, een aantal regels vastgesteld in een privacyreglement.

Vanaf 25 mei zal Beweeg-Wijs Praktijk voor (kinder)oefentherapie voldoen aan de AVG.

5. Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of over uw behandeling van uw oefentherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw oefentherapeut of aan de praktijkeigenaar. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van de VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). Informatie hierover kunt u lezen in de informatiemap in de wachtkamer en elders op de website van www.beweeg-wijs.nl

6. Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt onderbroken, nemen collega’s en/of een waarnemer binnen de organisatie voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim.

7. Stagiaires

Onze praktijk is een opleidingsplek voor studenten van de opleiding oefentherapie Cesar (Hogeschool van Utrecht) en oefentherapie Mensendieck (Hogeschool van Amsterdam) en biedt studenten de mogelijkheid om stage te lopen binnen de praktijk. De stagiaire wordt door ons begeleid tijdens onderzoek en behandelen van patiënten/cliënten.